સ્વર્ગ અને નરક

1 બાળકને સ્વર્ગ અને નરક જોવાની ખુબ જ ઇચ્છા હતી. એ રોજ આ માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરતો. એક દિવસ ભગવાન તેના પર રાજી થયા અને બાળકને સ્વર્ગ તથા નરક બતાવવાનું વચન આપ્યુ. કોઇ એક ચોક્કસ દિવસે ભગવાનને થોડી ફુરસદ મળી એટલે એ પેલા બાળક પાસે આવ્યા અને કહ્યુ , ” ચાલ બેટા, આજે તને સ્વર્ગ અને નરકની મુલાકાત કરાવું. બોલ તારે પહેલા કોની મુલાકાત લેવી છે?” બાળકે કહ્યુ , ” પ્રભુ, પહેલા નરક બતાવો પછી સ્વર્ગમાં થોડો સમય આરામ કરવો હોઇ તો પણ વાંધો ન આવે.”

ભગવાન બાળકને લઇને નરકમાં ગયા. દરવાજો ખોલીને અંદર પ્રવેશ્યા. સૌ પ્રથમ ભોજનશાળાની મુલાકાતે ગયા. બાળકે જોયુ તો ત્યાં અનેક પ્રકારના ભોજન હતા. જાત જાતના પકવાનોના થાળ પડ્યા હતા. આમ છતા લોકો ભુખના માર્યા તરફડીયા મારી રહ્યા હતા. કેટલાકના મોઢામાંથી સારુ ભોજન જોઇને લાળો ટપકતી હતી પરંતું એ ભોજન લેતા ન હતા. બાળકે ભગવાનને પુછ્યુ , ” પ્રભુ આવુ કેમ ? ભોજન સામે હોવા છતા આ લોકો કેમ ખાતા નથી અને દુ:ખી થઇને રાડો પાડે છે?”

ભગવાને બાળકને કહ્યુ , ” બેટા , આ તમામ લોકોના હાથ સામે જો. બધાના હાથ સીધા જ રહે છે એને કોણીથી વાળી શકતા નથી અને એટલે એ ભોજનને હાથમાં લઇ શકે છે પણ પોતાના મુખ સુધી પહોંચાડી શકતા નથી. ભોજનને મુખ સુધી પહોંચાડવા એ હવામાં ઉંચે ઉડાડે છે અને પછી પોતાના મુખમાં ઝીલવા માટેનો પ્રયાસ કરે છે પણ એમા એ સફળ થતા નથી.”

બાળકે દલીલ કરતા કહ્યુ , ” પ્રભુ આ તો નરકના લોકો માટે હળાહળ અન્યાય જ છે. ભોજન સામે હોવા છતા તમે કરેલી કરામતને કારણે હાથ વળતો નથી અને એ ખાઇ શકતા નથી.” ભગવાને કહ્યુ , ” ચાલ બેટા હવે તને સ્વર્ગની ભોજનશાળા બતાવું એ જોઇને તને નરક અને સ્વર્ગ વચ્ચેનો ભેદ બહુ સરળતાથી સમજાઇ જશે અને હું અન્યાય કરુ છુ કે કેમ તે પણ તને ખબર પડી જશે.”

બાળક ભગવાનની સાથે સ્વર્ગની ભોજનશાળામાં ગયો. અહિંયા નરકમાં હતા એ જ પ્રકારના બધા ભોજન હતા અને એવી જ વ્યવસ્થાઓ હતી છતાય બધાના ચહેરા પર આનંદ હતો. બધા શાંતિથી ભોજન લઇ રહ્યા હતા. બાળકે ધ્યાનથી જોયુ તો અહિંયા પણ દરેક લોકોની શારિરીક સ્થિતી નરક જેવી જ હતી મતલબ કે કોઇના હાથ કોણીથી વળી શકતા નહોતો પરંતું લોકો ભોજન લેતી વખતે એકબીજાને મદદ કરતા હતા સામ-સામે બેસીને પોતાના હાથમાં રહેલો કોળીયો સામેવાળી વ્યક્તિના મુખમાં મુકતા હતા અને સામેવાળી વ્યક્તિના હાથમાં રહેલો કોળિયો પોતાના મુખમાં સ્વિકારતા હતા.

બાળકે ભગવાનની સામે જોઇને હસતા હસતા કહ્યુ , ” પ્રભુ મને સ્વર્ગ અને નરક વચ્ચેનો તફાવત બરોબર સમજાઇ ગયો.”

સ્વર્ગ મેળવવા માટે મરવાની જરુર નથી એકબીજાને મદદ કરવાની ભાવના હોય તો આ ધરતી પર જ સ્વર્ગની અનુભૂતિ થશે. ‘તારુ જે થવુ હોય તે થાય હું મારુ કરુ’ આવી વિચારસરણી જ્યાં છે તે નરક છે અને ‘ મારુ જે થવુ હોય તે થાય પહેલા હું તારુ કરુ’ આવી ભાવના જ્યાં છે ત્યાં સ્વર્ગ છે.

Weirdest Weather Phenomena

Roll CloudsAurora BorealisDirty thunderstormGreen FlashBrinicleFire rainbowCatatumbo LightningFirenadoUFOFish rain

1. Non-Aqueous Rain: It’s Raining Men, I Mean Fish, Hallelujah

Fish rainStories of raining animals or objects date back to the first century A.D. when Pliny The Elder first documented frogs falling from the sky. In 1794, French soldiers also witnessed a rain of toads. Even in the present day, Hondurans experience the Lluvia de Peces phenomenon.

What is Lluvia de Peces, you ask? In Yoro, Honduras the skies literally rain fish and it’s been happening annually for more than a century.

One common explanation for animals falling from the sky can be attributed to waterspouts, but the nearest marine source for fish for the Lluvia de Peces phenominon is over 200 km (140 miles) away and waterspouts just don’t travel that far. This event may also be connected to fresh water fish moving to subterranean water due to seasonal changes. Heavy rains possibly wash the fish up and when the water recedes, the fish are stranded on land.

Some believe that when Spanish priest Father José Manuel (Jesus de) Subirana saw how poor and hungry the locals of Yoro were, he prayed for the miracle of food to be bestowed upon the people. After praying for 3 days and 3 nights, the people were rewarded with this rain of fish.

With all of this raining fish it makes you think – could Sharknado become a reality?

2. Fallstreak Hole: U.F.O. – O.F.R.!

UFOSome people see some truly strange things and others see what they want to see. Take this recent story of people in Stockton, CA who claimed they saw a huge hole in the sky. These spectators took to social media and speculated that the hole was caused by everything from an alien spacecraft to an intergalactic wormhole. In actuality, the U.F.O. was a fallstreak hole, also known as a hole punch cloud.

Cirrocumulus or altocumulus clouds containing super-cooled water that can’t freeze without a tiny particle to cling to cause fallstreak holes. Scientists believe that when airplanes fly through these clouds they start the process of ice forming and crystallizing. Air passing around an airplane’s propellers or wings makes the air expand and cool rapidly and ice crystals form, then drop below a cloud long after a plane has passed through it.

Perhaps one of these fallstreak holes inspired Black Sabbath in their classic song, “Hole In the Sky”:

“I’m looking through a hole in the sky
I’m seeing nowhere through the eyes of a lie
I’m getting closer to the end of the line
I’m living easy where the sun don’t shine”

3. Firenado: When wildfires turn into whirling twisters

FirenadoThe fire whirl is a rare occurrence in which a fire forms a tornado-like vortex of flames. These vicious cyclones of flame are also known as firenados or fire devils and no wonder – these babies look like they come straight out of the deepest bowels of hell!

These hellish whirling dervishes of fire occur when trees, a hillside or flames force air to shift against competing air temperatures and speeds. While some fire whirls peter out pretty quickly, others can travel when the heat is able to stay afloat and surrounding gasses push it tighter onto itself.

Perhaps the deadliest example of a firenado happened in 1923 in Japan in the aftermath of a massive 7.9 earthquake. Survivors of the disaster gathered together in an open space, but a massive firenado occurred and swept through the space, killing thousands.

4. Catatumbo Lightning: The largest and longest light show on Earth

Catatumbo LightningYou’ve heard the term, “the perfect storm,” right? Yes, a perfect storm, where a series of events happen simultaneously that drastically aggravates a situation. This lightning phenomenon is so rare that it only occurs in one place on Earth because of a perfect storm of location and natural gasses.

Catatumbo lightning occurs only over the mouth of the Catatumbo River in Venezuela where it empties into Lake Maracaibo. Warm and cold fronts meet creating the perfect condition for this lightning. Add nearby marshes emitting methane gas which in turn improve the electrical conductivity of the clouds and voila! You’ve got one badass atmospheric phenomenon.

Catatumbo lightning usually occurs 140 to 160 nights a year, but ceased for a few months in 2010 which caused many locals to worry. Much to their relief, the lightning has since returned stronger than ever.

5. Fire Rainbow: An aerial kaleidoscope of color

Fire rainbowFire Rainbows are so cool and rare that maybe the Land of Oz really does lie somewhere over them!

Technically known as a circumhorizontal arc, conditions have to be very precise for these rainbows to occur. They usually occur during the summer months – the sun has to be at an elevation of 58° or greater with high altitude cirrus clouds and sunlight entering the ice crystals of the clouds at just the right angle.

These are some big clouds too, my friend! They are so large that some have mistaken the rainbow to be part of the sky rather than the cloud.

Also known as an ice halo, the circumhorizontal arc is actually neither fire nor a rainbow.

6. Brinicle: The icy finger of death

BrinicleDangerous weather phenomena don’t only pose a danger to us land dwellers, but also threatens some of our friends of the sea.

Take the cool looking and bizarre brinicle. The brinicle is caused by cold, sinking brine (water saturated with salt). This happens when heat flows from the warmer sea up to the cold air, forming new ice from the bottom. The ice is pushed to the brine channels and because this saline water is more dense and colder than the rest of the seawater surrounding it, it sinks and freezes areas of the warmer sea water it comes into contact with.

When a brinicle hits the seabed it leaves a deadly web of ice that freezes anything that it comes into contact with, including sea urchins and starfish.

Careful, Aquaman

7. Green Flash: Blink and you’ll miss it!

Green FlashIf you’ve ever seen a bit of green poking out from the sun during a sunrise or sunset it could be either of two things:

1) You’re having an acid flashback
or
2) You are experiencing a natural phenomenon known as a green flash.

This phenomenon usually occurs during sunrise or sunset when more of the light reaches the observer without being scattered. The green of the flash is caused by light being bent and refracting in the atmosphere. The atmosphere acts as a prism, separating light into various colors. When the sun fully rises above the horizon, the different colors of the spectrum overlap, causing the spectrum to be invisible to the naked eye. It’s called a flash because that’s exactly what it is – the green only flashes for a few seconds at a time.

Now, if you did acid while experiencing this particular event, you might see a whole lot more than a green spot above the sun!

8. Dirty thunderstorm: Tempest in a volcano

Dirty thunderstormLet’s get back to lightning simply because it’s so damn cool!

Another truly fascinating and rare weather phenomenon is volcanic lightning, otherwise known as a dirty thunderstorm. Not only do you have the menacing appearance and danger of a volcano erupting, but add lightning to the mix and you’ve got one spine-chilling weather wonder!

Volcanic lightning occurs when lightning is produced in a volcanic plume. The process starts when particles separate, either after a collision or when a larger particle breaks in two. Some difference in the aerodynamics of these particles then causes the positively charged particles to separate from the negatively charged particles. Lightning occurs when this charge separation becomes too great for air to resist the flow of electricity. Volcanic eruptions also release large amounts of water, which can also help these thunderstorms along.

A bit of advice: If you see lightening coming from a volcanic eruption, get the hell out of there!

9. Aurora Borealis: Nature’s spectacular display of lights

Aurora BorealisWe have to put the Aurora Borealis in here somewhere! This incredible occurrence of nature that happens above the magnetic poles in the north is also known as the Northern Lights. (The south has the same phenomenon, but is known as the Aurora Australis.)

What causes these auroral displays? Once again, it’s all about collision. This incredible light show occurs when the gaseous particles of the earth’s atmosphere collide with the charged particles from the sun that enter the earth’s atmosphere. Typically seen closer to the poles and during the equinoxes of the year, these fantastic displays appear in many colors, although green and pink are the most common.

The Menominee Indians of Wisconsin believed the Northern Lights to be the location of the spirits of great hunters.

10. Roll Clouds: Waves that tumble across the sky

Roll CloudsRoll clouds are truly a sight to behold! Some have described these clouds as looking like toppled tornadoes. These types of arcus clouds are typically associated with thunderstorms.

Not to be confused with the similar shelf cloud, these rarities of nature occur when air temperatures invert and cause the warm air to be on top of the cool air. Wind then changes speed and direction and causes a rolling effect of these cylinder-type clouds.

Roll clouds need just the right amount of moisture to occur. The storm winds actually push the clouds into a tubular shape, which moves them ahead of the storm. They look like a giant rolling pin across the sky!

Older Entries