બેકસીટ ડ્રાઇવિંગ

જે ગાડીનું સંપુર્ણ કંટ્રોલ બેકસીટ પર બેસેલી સ્ત્રીના હાથમાં હોય,

તેના ડ્રાઇવરની સમસ્યાઓ ઘણી વધી જાય છે…

.
.
..
.

મનમોહન સાહેબના દુઃખને સમર્પિત..

manmohan

One Response

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.