ક્યાંક

સમયના સમણાં સજાવાયા છે ક્યાંક,
પોતાના હમણાં અટવાયા છે ક્યાંક,

ખીલી ઉઠ્યા ઝાંકળથી ફુલો ઘણા,
મનમાં ને મનમાં કરમાયા છે ક્યાંક,

બહુ સરસ કહી બીરુદ આપવુ નથી,
એ તો અતી સુદંર કહેવાયા છે ક્યાંક,

વાયરામા આવી મીઠી ખુશ્બુ માટીની,
એ અષાઢી પડ્યા વાછટીયા છે ક્યાંક,

પ્રેમમા ઉતર્યા ન જાણતા પરિભાષા,
ઇનામ મેળવવા અધીરાયા છે ક્યાંક,

કોનુ કહેવુ કોનુ સાંભળવુ પ્રકરણ પ્રેમનુ,
આ બલામા બધા અભડાયા છે ક્યાંક .

નીશીત જોશી

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.