તુજની રાહ જુએ છે

stories_of_krishna_the_adventures_of_a_hindu_god_1

કદમના ફુલો તુજની રાહ જુએ છે,
જમુનાનો તટ તુજની રાહ જુએ છે,

ગલીઓમાં બંધ થઈ ઉડતી ધુળો,
ગોકુળના પથ તુજની રાહ જુએ છે,

પગ થયા છે નાચવાને બહુ આતુર,
વાંસળીના સુર તુજની રાહ જુએ છે,

વ્યાકુળ થયા છે ગોવાળીઓ પણ તો,
ગાયોના ટોળાઓ તુજની રાહ જુએ છે,

ચલાવી નયનોના તીર ઘાયલ કરતો,
ઝિલવા ઘાવ હ્રદય તુજની રાહ જુએ છે,

રાખી મુક્યા છે ચીર પાછા કિનારે હવે,
ચોરાવાને એ ચીર તુજની રાહ જુએ છે,

કહીને ગયા જઇને તુરંત આવી જઈશ,
સમયની ધડિયાળ તુજની રાહ જુએ છે .

નીશીત જોશી

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.