આ શહેરની…

ડોલાવતી ઝુલાવતી લીલોતરી આ શહેરની,
સંધ્યાસમે ઉતારતી ગર્મી બધી આ શહેરની.
લીલા લીલા ઉંચા બધા યાદો ભરે દૂર દેશની,
સ્પર્શે પવન આ તનબદન લૈ લહેરખી આ શહેરની.

અંગો તણી ધમની સમી આ રક્તવર્ણી ડાળ તો,
જુઓ કશે બીજે ન દીસે શોભતી આ શહેરની.

આકાશબાગે જલપુલે સ્‍હેલાવતી દર્શાવતી,
અદ્‍ભૂત સિંગાપુરની અજાયબી આ શહેરની.

કુમળી કળી જેવી અહીં ખીલી રહી પૌત્રી દ્વયી,
બ્‍હેલાવતી આશા ઘણી ફૂલો તણી આ શહેરની.

જુની નવી ઘુમાવતી સૌ ગોલ્ફની ક્લબો બધી,
ટીકાવતી બાણાવળી અર્જુન સમી આ શહેરની.

અણમોલ કેવી ભેટ આ અર્પી અહો જાદુગરે,
જ્યાં જ્યાં ઠરે આંખો ભરે, લીલોતરી આ શહેરની..

( છંદવિધાન – ગાગાલગા*૨૮ – રજસઃ )

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.