એક નોકરીથી જિંદગીમાં કેવો વળાંક આવી ગયો

શાનદાર નોકરીના ધંધાદારી જીવનમાં આવી ગયો !
પણ, કોલેજની સ્વૈરવિહારી જીંદગી ક્યાં ગઈ ?

ઝીણાં ખિસ્સા ખર્ચમાંથી પગારની મોટી રકમ પર આવી ગયો,
પણ, આનંદમાં ઘટાડો કેમ થયો ?
થોડાંક સ્થાનિક જીન્સ પરથી ઘણાં બ્રાન્ડેડ જીન્સ કબાટમાં આવી ગયા,
પણ, તે પહેરવા માટે વ્યક્તિઓ ઘટી કેમ ગયા ?
સમોસાની નાનકડી પ્લેટ પરથી મોટા પીત્ઝા કે બર્ગર આવી ગયા,
પણ, ખાવાની ભૂખ કેમ ઘટી ગઈ ?

રાત્રે ઑફીસમાં બેઠોબેઠો વિચારી રહ્યો છું કે,
એક નોકરીથી જિંદગીમાં કેવો વળાંક આવી ગયો !

કાયમ રીઝર્વમાં રહેતી બાઈકની પેટ્રોલટાંકી આજકાલ ફૂલ થઈ ગઈ
પણ, ફરવાની જગ્યાઓ કેમ ખૂટી પડી ?
ચાની કીટલીનું સ્થાન કાફે કોફી ડે એ લઈ લીધું
પણ, તે પહોંચની બહાર કેમ થઈ ગઈ ?
મોબાઈલનું પ્રિ-પીઈડ કાર્ડ હવે પોષ્ટપેઈડ થઈ ગયું
પણ, કોલની સંખ્યા ઘટીને એસએમએસની સંખ્યા વધી કેમ ગઈ ?

જનરલ ડબ્બાની મુસાફરીનું સ્થાન હવાઈ મુસાફરીએ લઈ લીધુ
પણ, એંજોયમેંટ માટેના વેકેશન કેમ ઓછા થઈ ગયા ?
એસેમ્બલ કરેલા પીસીનું સ્થાન આધૂનિક લેપટોપે લઈ લીધું
પણ, તેના પર બેસવાનો સમય ઘટી કેમ ગયો ?
કોલેજના મિત્રોની ટોળીનું સ્થાન ઑફીસના સહ કર્મચારીએ લઈ લીધું
પણ, શા માટે એકલતા અને તે મિત્રોની ખોટ સાલે છે ?

રાત્રે ઑફીસમાં બેઠોબેઠો વિચારી રહ્યો છું કે,
એક નોકરીથી જિંદગીમાં કેવો વળાંક આવી ગયો !

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.